Warunki korzystania

Warunki korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP)

Elektroniczna platforma usług administracji publicznej (ePUAP) to systemem teleinformatyczny, którego funkcjonowanie, zgodnie z ustawą z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352) zapewnia minister właściwy do spraw informatyzacji – zwany dalej „Ministrem”. Minister pełni funkcję administratora danych użytkowników ePUAP, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922). Dostęp do funkcjonalności ePUAP wymaga uprzedniej rejestracji w systemie oraz uzyskania konta użytkownika.

Dostęp do funkcjonalności ePUAP przyznawany jest na podstawie danych przekazanych w procesie rejestracji w systemie, na podstawie których zakładane jest konto użytkownika.

Proces rejestracji wymaga w szczególności podania imienia i nazwiska, określenia niepowtarzalnego identyfikatora użytkownika oraz podania danych dotyczących środków komunikacji elektronicznej, które wykorzystywane są do przekazywania informacji związanych z funkcjonalnością ePUAP. Stopień złożoności hasła, wykorzystywanego do uwierzytelnienia użytkownika systemu, kontrolowany jest przez ePUAP.

System ePUAP przewiduje możliwość założenia konta dla podmiotu. Założenie konta dla podmiotu jest dokonywane przez użytkownika ePUAP działającego w imieniu podmiotu. Użytkownik ePUAP może działać w imieniu różnych podmiotów. Zakładając konto dla podmiotu, użytkownik ePUAP staje się administratorem podmiotu. Konto podmiotu może usunąć administrator tego podmiotu albo Minister na wniosek podmiotu.

Wymienione wyżej konta uprawniają do korzystania z usług publicznych udostępnionych na ePUAP. Natomiast możliwość udostępniania usług elektronicznych na ePUAP zarezerwowana jest dla podmiotów publicznych, które nabywają w tym zakresie niezbędne uprawnienia odpowiednio na podstawie: pozytywnie rozpatrzonego przez Ministra wniosku o nadanie funkcjonalności podmiotu publicznego na ePUAP, zawartego z Ministrem porozumienia, albo zgody Ministra.

Podmioty publiczne, świadcząc usługi elektroniczne na ePUAP, mogą korzystać z funkcjonalności pozwalających w szczególności na:
1) tworzenie i obsługę dokumentów elektronicznych przez osoby fizyczne i podmioty;
2) przesyłanie dokumentów elektronicznych;
3) wymianę danych między ePUAP a innymi systemami teleinformatycznymi – Minister zapewnia bezpieczeństwo wymiany danych przez przy użyciu certyfikatu dla systemu teleinformatycznego, który wydawany jest przez Ministra na wniosek podmiotu publicznego;
4) identyfikację użytkowników i rozliczalność ich działań;
5) weryfikację podpisów elektronicznych;
6) tworzenie usług podmiotu publicznego lub usług kilku podmiotów publicznych współdziałających ze sobą, zbudowanych na podstawie dwóch lub więcej usług;
7) obsługę płatności elektronicznych;
8) potwierdzanie profilu zaufanego – w rezultacie tej czynności użytkownik ePUAP nabywa dostęp do funkcjonalności pozwalającą na składanie podpisu elektronicznego oraz identyfikowanie się w publicznych systemach teleinformatycznych.

Rozwiązania techniczne ePUAP zapewniają niezaprzeczalność następujących, wystawionych przez ten system, poświadczeń:
1) urzędowego poświadczenia odbioru;
2) elektronicznego poświadczenia opłaty;
3) oznaczania czasem;
4) weryfikacji podpisu elektronicznego;
5) weryfikacji zgodności dokumentu elektronicznego z jego wzorem.

Zakres i warunki korzystania z ePUAP, w szczególności zasady zakładania kont oraz nabycia funkcjonalności podmiotu publicznego, uregulowane zostały w rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 5 października 2016 r. w sprawie zakresu i warunków korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (Dz. U. poz. 1626).

Kwestie dotyczące profilu zaufanego, w szczególności jego potwierdzania oraz podmiotów publicznych umożliwiających dokonanie tej czynności, uregulowane zostały w rozporządzeniu Ministra Cyfryzacji z dnia 5 października 2016 r. w sprawie profilu zaufanego elektronicznej platformy usług administracji publicznej (Dz. U. poz. 1633)