Nota prawna

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z Ustawą z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne) – profil zaufany

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest minister właściwy do spraw informatyzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27, odpowiadający za zapewnienie funkcjonowania profilu zaufanego.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować:

 • pocztą elektroniczną pod adresem mc@mc.gov.pl,
 • listownie – kierując korespondencję na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować pod adresem email iod@mc.gov.pl, lub listownie kierując korespondencję na adres siedziby administratora.

Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, które pozostają w zakresie działania ministra właściwego do spraw informatyzacji.

Cele przetwarzania i podstawa prawna

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu zarządzania Pani/Pana kontem profilu zaufanego i wykorzystywania tego konta w celu:

 • umożliwienia wnioskowania o potwierdzenie profilu zaufanego,
 • zmiany sposobu autoryzacji, przedłużania i unieważniania profilu zaufanego,
 • umożliwienia uwierzytelniania się w ePUAP za pomocą konta profilu zaufanego,
 • wykorzystania profilu zaufanego do potwierdzania tożsamości w usługach online lub składania podpisu zaufanego.

Podstawa prawna do przetwarzania danych:

 • art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO),
 • art. 3 pkt 14, art. 20aa pkt 1 lit. a, art. 20ac ust. 1 i ust. 2 pkt 1, art. 20 ad, art. 20c ustawy z dnia 17 lutego 2005 r o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne,
 • Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 29 czerwca 2020. w sprawie profilu zaufanego i podpisu zaufanego.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Odbiorcą danych przetwarzającym dane jest Centralny Ośrodek Informatyki z siedzibą w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich 132-136, 02-305 Warszawa świadczący usługi technicznego utrzymania profilu zaufanego i jego rozwoju w imieniu Ministra Cyfryzacji oraz udzielający pomocy użytkownikom w zakresie niezbędnym dla realizacji tych zadań.

Pani/Pana dane osobowe udostępnia się podmiotom mającym prawo do potwierdzania profilu zaufanego1, czyli:

 • konsulom,
 • urzędom wojewódzkim,
 • urzędom skarbowym,
 • Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych,
 • podmiotom mającym zgodę ministra właściwego do spraw informatyzacji (obecnie Ministra Cyfryzacji) na potwierdzanie profilu zaufanego w punkcie potwierdzającym.

Udostępnienie będzie następowało wyłącznie po podaniu numeru PESEL lub identyfikatora użytkownika konta powiązanego ze złożonym wnioskiem.

Pełna lista punktów potwierdzających profile zaufane dostępna jest na stronie pz.gov.pl.

Wraz z kontem zakładanym w systemie profilu zaufanego, podczas procesu rejestracji, automatycznie zakładane jest odrębne konto w systemie dostępnym na stronie epuap.gov.pl, umożliwiające dostęp do usług publicznych na platformie ePUAP. Do logowania się do konta na platformie ePUAP wykorzystywane jest konto profilu zaufanego.

Okres przechowywania danych

W każdej chwili może Pani/Pan unieważnić profil zaufany lub usunąć konto profilu zaufanego. Unieważnienie profilu zaufanego nie spowoduje usunięcia konta profilu zaufanego. Usunięcie konta profilu zaufanego spowoduje automatycznie unieważnienie profilu zaufanego.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania. Jest to możliwe po uwierzytelnieniu na założonym przez siebie koncie w systemie profilu zaufanego, w sposób ustalony przez użytkownika tego konta.

Jeżeli nie ma Pan/Pani możliwości uwierzytelnienia w systemie profilu zaufanego w celu uzyskania dostępu i samodzielnego sprostowania lub usunięcia danych, żądanie zmiany lub usunięcia danych musi być wyrażone w formie umożliwiającej jednoznaczną identyfikację składającego żądanie i powiązanie z danymi konta profilu zaufanego, którego dotyczy żądanie.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa

Szczegółowe informacje kontaktowe do UODO są dostępne pod tym linkiem.

Informacja o dowolności lub obowiązku podania danych

Podanie danych jest dobrowolne, jednakże jest ono warunkiem korzystania z profilu zaufanego. Niepodanie danych będzie skutkowało niemożliwością realizacji usług w ramach profilu zaufanego.


1 Wymienione podmioty mające prawo do potwierdzania profilu zaufanego nie są odbiorcami danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 9 RODO.

Pliki „cookies”

W ramach strony pz.gov.pl stosowane są pliki cookies. Ich celem jest świadczenie usług na najwyższym poziomie, w tym również dostosowanych do indywidualnych potrzeb użytkownika. Korzystanie z usług na pz.gov.pl wymaga akceptacji cookies co oznacza, że będą one umieszczane w urządzeniu użytkownika.