Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w ramach Profilu Zaufanego

Informacja o tożsamości oraz danych kontaktowych Administratora

Administrator danych: Minister Cyfryzacji, mający siedzibę przy Al. Ujazdowskich 1/3, 00-583 Warszawa.
Z administratorem można skontaktować się listownie, kierując korespondencję na adres siedziby administratora lub na adres ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa bądź pocztą elektroniczną pod adresem: mc@mc.gov.pl.

Informacja o danych kontaktowych Inspektora Ochrony Danych

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować listownie, kierując korespondencję na adres ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa lub pod adresem email: iod@mc.gov.pl.

Cele przetwarzania i podstawa prawna

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu zarządzania Pani/Pana kontem w profilu zaufanym, w tym wykorzystywania tego konta w celu:

 • umożliwienia wnioskowania o potwierdzenie profilu zaufanego,
 • zmiany sposobu autoryzacji oraz przedłużania i unieważniania profilu zaufanego,
 • umożliwienia uwierzytelniania się w ePUAP za pomocą konta profilu zaufanego,
 • wykorzystania profilu zaufanego do potwierdzania tożsamości w usługach online lub składania podpisu zaufanego.

Dodatkowo, Pani/Pana dane osobowe w zakresie danych kontaktowych umieszczonych w koncie profilu zaufanego mogą być przetwarzane w celu ochrony Pani/Pana interesu prawnego lub faktycznego w związku z realizowaniem na Pani/Pana rzecz usług przez Administratora.

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:
 • w odniesieniu do celu przetwarzania wskazanego w pkt. 1) - pkt. 4) - obowiązek prawny ciążący na Administratorze danych, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. c RODO* określony w:
  • art. 20aa, art. 20ab, art. 20ac, art. 20ad, art. 20c, art. 20cb: Ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 670), dalej jako ustawa o informatyzacji oraz
  • przepisach Rozporządzenia Ministra Cyfryzacji z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie profilu zaufanego i podpisu zaufanego (Dz.U. z 2020 r. poz. 1194);
 • w odniesieniu do dodatkowego celu przetwarzania - w przypadku wykorzystania Pani/Pana danych kontaktowych przy nawiązaniu kontaktu zostanie Pani/Pan poinformowany/a o podstawie prawnej takiego działania stosownie do treści art. 15 b ustawy o informatyzacji.

Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez 20 lat od chwili potwierdzenia albo przedłużenia ważności profilu zaufanego, lub od chwili odmowy jego potwierdzenia albo odmowy przedłużenia ważności, bądź od chwili jego unieważnienia, na podstawie § 17 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Cyfryzacji z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie profilu zaufanego i podpisu zaufanego.

Informacja o odbiorcach danych

Pani/Pana dane osobowe udostępnia się podmiotom mającym prawo do potwierdzania profilu zaufanego, czyli:

 • konsulom,
 • urzędom wojewódzkim,
 • urzędom skarbowym,
 • Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych,
 • Narodowemu Funduszowi Zdrowia,
 • podmiotom mającym zgodę ministra właściwego do spraw informatyzacji na potwierdzanie profilu zaufanego.

Pełna lista punktów potwierdzających profile zaufane dostępna jest na stronie: https://pz.gov.pl/pz/confirmationPointAddressesList.

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest podmiot przetwarzający: Centralny Ośrodek Informatyki z siedzibą w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich 132-136, 02-305 Warszawa świadczący usługi technicznego utrzymania profilu zaufanego i jego rozwoju w imieniu ministra właściwego do spraw informatyzacji oraz udzielający pomocy użytkownikom w zakresie niezbędnym dla realizacji tych zadań.

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do organów publicznych i urzędów państwowych lub innych podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa lub wykonujących zadania realizowane w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej.

Pani/Pana dane kontaktowe w koncie Profilu Zaufanego mogą być wykorzystane przez inny podmiot publiczny w celu ochrony Pani/Pana interesu prawnego lub faktycznego, w szczególności w związku z realizowanymi przez te podmioty na Pani/Pana rzecz usługami w trybie określonym w art. 15b ust. 1 i ust. 2 ustawy o informatyzacji.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania. Jest to możliwe, po uwierzytelnieniu się na założonym przez siebie koncie w systemie profilu zaufanego, w sposób ustalony przez użytkownika tego konta. Jeżeli nie ma Pani/Pan możliwości uwierzytelnienia się i samodzielnego poprawienia usunięcia danych, żądanie zmiany lub usunięcia danych musi być wyrażone w formie umożliwiającej jednoznaczną identyfikację składającego żądanie i powiązanie z danymi konta ePUAP, którego dotyczy żądanie. Ponadto, przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Informacja o dowolności lub obowiązku podania danych oraz konsekwencji ich niepodania

Podanie danych jest dobrowolne, jednakże jest ono warunkiem korzystania z profilu zaufanego. Konsekwencją niepodania danych, będzie brak możliwości uzyskania profilu zaufanego, korzystania z usług online wymagających użycia profilu zaufanego lub złożenia podpisu zaufanego.

Informacja o zautomatyzowanym przetwarzaniu danych oraz profilowaniu

Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Wraz z kontem zakładanym w systemie profilu zaufanego, podczas procesu rejestracji, automatycznie zakładane jest odrębne konto w systemie dostępnym na stronie https://epuap.gov.pl/ umożliwiające dostęp do usług publicznych na platformie ePUAP. Do logowania się do konta na platformie ePUAP, wykorzystywane jest konto profilu zaufanego.* Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej jako RODO.